Türkiye’ de Tarım Ekonomisi Bölümünün tarihsel gelişimi incelendiğinde, Cumhuriyet döneminin henüz ilk yıllarına rastlayan 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması ile start alan bir sürecin devamı olarak sürmektedir. İlk başlarda Zirai Ekonomi adı altında öğretim hayatı devam eden bölüm 1982 yılında YÖK tarafından ismi Tarım Ekonomisi bölümü olarak düzenlenmiştir. Bölümün Türkiye’ de gelişmesinde ABD Nebraska ekolünden birçok bilim adamının katkısı bulunmaktadır. Günümüz koşullarında Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerinde 20 ye yakın Tarım Ekonomisi Bölümü bulunmaktadır ve bunlardan 17 üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümünde eğitim öğretim faaliyeti aktif olarak devam etmektedir. Bölüm mezunları “Ziraat Mühendisi” ünvanı almaktadır. TM-1 puanı ile öğrenci alan bölüm geniş spektrumlu iş olanakları ile Ziraat Fakültesi Bölümleri arasında öğrenci tercihleri bakımından ilk sırada yer almaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü, değişen ve dönüşen dünya konjonktürüne entegre bir eğitim modeli, kendini sürekli yenileyen ve ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili, toplumsal konularda üretken ve bu sürece katkıda bulunan, paydaşları ile sürekli interaksiyon içerisinde olan, interdisipliner ve multidisipliner çalışma olanaklarını yapısal olarak üzerinde taşıyabilen dinamik bir bilim dalıdır. Mezun ettiği lisans ve lisansüstü öğrenciler ile söz konusu bu temel dinamiklere daimi katkı sağlamakla birlikte, kendi alanındaki bilimsel camiaya da nitelikli elemanlar yetiştirmeyi görev kabul etmektedir. Tarım Ekonomisi Bölümü iki Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır.

Ø  Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı

Ø  Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

Bu iki anabilim dalı çerçevesinde Tarım Ekonomistleri hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde aşağıdaki konularla ilgilenmektedir.

Ø  İşletmelerde etkinlik ve verimlilik artışı yönünde çalışmaların yapılması

Ø  İşletme optimizasyonlarının sağlanması

Ø  Tarımsal kıymet takdiri çalışmalarının yapılması

Ø  Sektörel bulguların ekonomik ve ekonometrik modellemeler yoluyla kantitatif olarak ortaya koyulması

Ø  Tarım ekonomisi araştırmalarının teknolojik gelişmelerle entegrasyonunun sağlanması

Ø  Tarımsal istatistik ve veri işleme yoluyla projeksiyonların oluşturulması

Ø  Ulusal ve uluslararası düzeyde tarımsal politikaların geliştirilmesi

Ø  Ekolojik ekonomi perspektifinde üretim sistemlerinin geliştirilmesi

Ø  Tarımsal pazarlama araştırmaları yapılması,

Ø  Çiftçi örgütlenmesi konularında araştırmalar ve öncülük yapılması,

Ø  Risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin geliştirilmesi,

Ø  Tarım işletmelerinde maliyetlerin ve kar maksimizasyonu çalışmalarının yapılması

Ø  Tarımsal ürünlerde arz ve talep yönlü araştırmalar yapılması

Ø  Kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde rekabet edebilir ülke koşullarına katkı sağlanması

Ø  Tarımsal yayım araştırmaları yaparak kamu yürütücülerine önerilerde bulunulması